POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO – PODRAVSKA
Trg bana Josipa Jelačića 19, 33 000 Virovitica, tel.: +385 33 741 222

Natječaji

6.3.2017.

Prijavite se na natječaj za zanimanje policajac


Broj: 511-16-04-1-736-2017.

Virovitica, 27. siječnja 2017. godine

Sukladno članku 45. Zakona  državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013,  38/2013, 1/2015 i 138/2015), članku 2.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012) i suglasnosti Ministarstva uprave, Klasa: 112-01/16-01/541, urbroj:515-04-01-02/3-16-2 od 24.11.2016. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava virovitičko-podravska raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

 za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 Policijska postaja Slatina

     -upravni savjetnik-1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

  • završen integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, područje društvenih znanosti, magistar prava,
  • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit. 

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za navedeno radno mjesto obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012,  19/2013, 33/2013, 148/2013 i 92/2014), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013 i 152/2014) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina te nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta:Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja odnosno iz kojeg područja će se provoditi testiranje, te pravni i drugi izvori za pripremanja kandidata za testiranje te vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske www.viroviticko-podravska.policija.hr i www.uprava.gov.hr,  najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave virovitičko-podravske www.viroviticko-podravska.policija.hr.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti: 

1.  životopis,

2.  diplomu,

3.  elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

4. za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),

6. ispravu o položenom državnom stručnom ispitu ako je položen,

7. uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

 Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: 

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA

Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 19,

s naznakom “za javni natječaj”

 

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Izabrani kandidat pozvati će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.    

 

   POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO PODRAVSKA

 

 

PRILOG JAVNOM NATJEČAJU

 

Objava opisa poslova i radnih mjesta za koja će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaće radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012)

 1.  Ustav Republike (Narodne novine, br. 85/10-pročišćeni tekst i 05/2014), obvezan je izvor za pripremanje službenika za testiranje.

 

OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA IZ JAVNOG NATJEČAJA I PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 Policijska postaja Slatina

-upravni savjetnik-1 izvršitelj/ica

Upravlja, organizira i kontrolira rad djelatnika na upravnim poslovima koje obavlja policijska postaja; prati propise iz djelokruga rada; stručno usmjerava i educira djelatnike; vodi upravni postupak; odgovara za pravodoban, stručan i zakonit rad na upravnim poslovima u policijskoj postaji; nadzire i prati rad izvršitelja; surađuje s ostalim stručnim službama.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 1/15),

2. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09),

3. Zakon o oružju (Narodne novine, br. 63/07, 146/08 i 59/12),

4. Zakon o strancima (Narodne novine, br. 130/11 i 74/13),

5. Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine, br. 62/15),

6. Zakon o prebivalištu (Narodne novine, br. 144/12 i 158/13),

7. Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine, br. 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94 i 130/11),

8. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine, br. 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14  82/15),

9. Pravilnik o vozačkim dozvolama (Narodne novine, br. 43/13, 77/13, 155/13 i 1/15),

10. Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (Narodne novine, br. 151/08, 89/10, 104/10, 83/13, 52/15 i 45/16),

11. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br. 7/09).

     

 

PLAĆA RADNIH MJESTA 

 

Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br. 40/2009).

Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr

 

TESTIRANJE KANDIDATA

 

Testiranje službenika sastoji se od pisanog dijela u kojem službenici odgovaraju na postavljena pitanja i razgovora (intervjua). 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se na web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske www.viroviticko-podravska.policija.hr ina www.uprava.gov.hr, najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.