POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO – PODRAVSKA
Trg bana Josipa Jelačića 19, 33 000 Virovitica, tel.: +385 33 741 222

Interni oglas

5. lipanj 2018. -

INTERNI OGLAS

za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca
u Ministarstvu unutarnjih poslova,

POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO - PODRAVSKA

 

  1. POLICIJSKA POSTAJA VIROVITICA

pomoćnik načelnika policijske postaje za policiju - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema s najmanje 10 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, područje društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski inspektor

 
 
 
  1. SLUŽBA KRIMINALISTIČKE POLICIJE, ODSJEK KRIMINALISTIČKE TEHNIKE
  2. voditelj Odsjeka kriminalističke tehnike - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema s najmanje 10 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, područje društvenih ili tehničkih znanosti

položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski inspektor

 

Komisiju za provedbu internog oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na interni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju. Provodi testiranje i razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama radi utvrđivanja njihovog znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu. Utvrđuje rang- listu kandidata/kinja s obzirom na rezultate provedenog testiranja i razgovora (intervjua) te ministru unutarnjih poslova podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koji prilaže rang-listu kandidata/kinja.

Testiranje u postupku internog oglasa provodi se sukladno odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na interni oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Na web stranicama Policijske uprave www.viroviticko-podravska.policiia.hri web stranici Ministarstva uprave www uprava.gov hrobjavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hrobjavit će se opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim internim oglasom, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, istovremeno s objavom internog oglasa.

U prijavi na interni oglas navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na interni oglas nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova

www.mup.hr.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

  1. životopis
  2. diplomu
  3. dokaz opoloženom ili stečenom policijskom zvanju i
  4. dokaz onajmanje 10 godina radnog iskustva u obavljanjupolicijskih poslova (potvrda Službe

za upravljanje ljudskim potencijalima ili preslika rješenja o rasporedu/premještaju).


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u internom oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku internog oglasa, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na interni oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave internog oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.qov.hr, na adresu:

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO - PODRAVSKA

33000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 19
s naznakom „za interni oglas"

O rezultatima internog oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o imenovanju izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.qov.hri web stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr. Dostava svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Ako se na interni oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju i razgovoru (intervjuu), ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak internog oglasa sukladno članku 20. stavku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

 


 Vijesti za aktualni mjesec:


15.11.2018.Čačinci: Otkrivena bista Vukovarskom branitelju Željku Majoru
14.11.2018.U prometnoj nesreći teže stradao alkoholizirani traktorist
14.11.2018.Dani tehničke ispravnosti vozila 2018
14.11.2018.Obavezno korištenje zimske opreme na zimskim dionicama cesta
12.11.2018. Rješenje o prijamu u državnu službu
12.11.2018.Zatečeni u krađi goriva
12.11.2018."Martinje" proteklo bez većih koncentracija alkohola
12.11.2018.Sažetak aktivnosti u prometu od proteklog tjedna
9.11.2018.Prometna nesreća alkoholiziranog vozača
9.11.2018.Pojačani nadzor vozača u studenom i prosincu i dani "Martinja" u 2018.
5.11.2018.Pronađen kradljivac bicikala
5.11.2018.Za vožnju pod alkoholom, zabranom i bez vozačke dozvole dobili velike kazne
5.11.2018.Krivotvorenim ispravama pokušali uvesti pse u Republiku Hrvatsku
5.11.2018.Sažetak aktivnosti u prometu od proteklog tjedna
2.11.2018.Virovitica: položeni vijenci na gradskom groblju
2.11.2018.U OŠ Voćin Program preventivno-proaktivnih aktivnosti


str.: 1 od 1. Ukupno: 16 zapisa.