POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO – PODRAVSKA
Trg bana Josipa Jelačića 19, 33 000 Virovitica, tel.: +385 33 741 222
virovitičko-podravska uprava > Vijesti > Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

28. lipanj 2018. -

Policijska postaja Pitomača

- stručni referent za poslove prekršajnog postupka - 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit.

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Za navedeno radno mjesto obvezni probni rad traje tri mjeseca.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave virovitičko-podravske www.viroviticko-podravska.policija.hr.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

 

1.  životopis,

2.  svjedodžbu,

3.  dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili

     potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko

     osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju

     obrazovanja),

4.  za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju dokaz o radnom iskustvu

     na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje

     poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i

     vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

5.  dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice

     ili domovnice).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/2013 i 152/2014) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprva smatra odustankom od prijama u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju. 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske www.viroviticko-podravska.policija.hr.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testirane objaviti  će se na web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske www.viroviticko-podravska.policija.hr. istovremeno s objavom javnog natječaja.

Na web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske www.viroviticko-podravska.policija.hrobjaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

  

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA

Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 19,

 

s naznakom “za javni natječaj”

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.   

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hri web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske www.viroviticko-podravska.policija.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima  smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO PODRAVSKA

   

PRILOG JAVNOM NATJEČAJU 

Objava opisa poslova i radnih mjesta za koja će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaće radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017) 

 OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA IZ JAVNOG NATJEČAJA I PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 Policijska postaja Pitomača

- stručni referent za poslove prekršajnog postupka-1 izvršitelj/ica

Obavlja poslove prekršajnog postupka, zadužuje i razdužuje policijske službenike sa obrascima za vođenje prekršajnog postupka, priprema predmete prekršajnog postupka u policijskoj postaji, vodi propisane evidencije, obavlja druge poslove prekršajnog postupka po zapovjedi nadređenog službenika.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17),

2. Prekršajni zakon (Narodne novine, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17),

3. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) – samo glava XI.

PLAĆA RADNIH MJESTA 

Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br. 40/2009). Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr

TESTIRANJE KANDIDATA

Testiranje službenika sastoji se od pisanog dijela u kojem službenici odgovaraju na postavljena pitanja i razgovora (intervjua).

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se na web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske www.viroviticko-podravska.policija.hr i na www.uprava.gov.hr, najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

PREUZMI PRILOG JAVNOM NATJEČAJU

PREUZMI OBRAZAC ZA PRIJAVUVijesti za aktualni mjesec:


15.11.2018.Čačinci: Otkrivena bista Vukovarskom branitelju Željku Majoru
14.11.2018.U prometnoj nesreći teže stradao alkoholizirani traktorist
14.11.2018.Dani tehničke ispravnosti vozila 2018
14.11.2018.Obavezno korištenje zimske opreme na zimskim dionicama cesta
12.11.2018. Rješenje o prijamu u državnu službu
12.11.2018.Zatečeni u krađi goriva
12.11.2018."Martinje" proteklo bez većih koncentracija alkohola
12.11.2018.Sažetak aktivnosti u prometu od proteklog tjedna
9.11.2018.Prometna nesreća alkoholiziranog vozača
9.11.2018.Pojačani nadzor vozača u studenom i prosincu i dani "Martinja" u 2018.
5.11.2018.Pronađen kradljivac bicikala
5.11.2018.Za vožnju pod alkoholom, zabranom i bez vozačke dozvole dobili velike kazne
5.11.2018.Krivotvorenim ispravama pokušali uvesti pse u Republiku Hrvatsku
5.11.2018.Sažetak aktivnosti u prometu od proteklog tjedna
2.11.2018.Virovitica: položeni vijenci na gradskom groblju
2.11.2018.U OŠ Voćin Program preventivno-proaktivnih aktivnosti


str.: 1 od 1. Ukupno: 16 zapisa.